بیزنس کوچینگ برای سازندگان
سازندگان صنعت ساختمان اغلب با عدم آگاهی مخاطبین از ماهیت برند آنها یا کاهش بازده تبلیغات و حتی ریزش مشتری مواجه‌اند. از آن جایی که بیزینس کوچرها همواره پرسونای مخاطب را در رشته‌های خاص، روانشناسی می‌کنند؛ لذا، به راحتی می‌توانند مخاطبان هدف را پیدا و راهکارهایی را جهت جذب آن‌ها ارائه دهند.