بیزنس کوچینگ به معماران  جهت توسعه  مهارت‌های سخت (Hard Skills) و مهارت‌های نرم (Soft Skills) کمک می‌کند.

مهارت‌های نرم:

خودآگاهی: معماران می‌توانند هنگام کار با یک مربی کسب و کار، باورها و رفتارهای خود را به چالش بکشند. این موضوع به آن‌ها اجازه می‌دهد تا محرک‌های درونی خود را بهتر درک کنند.

کنترل هیجان: در مواقع بحرانی، کارکنان برای اطمینان خاطر و دریافت مشاوره چشم به تجربه بیزینس کوچرها می‌دوزند. به همین دلیل است که مربیان کوچینگ در کنترل هیجان شاگردان خود استاد هستند. هنگامی که  معماران در طول کسب و کار خود دچار استرس یا هیجان می‌شوند، یک مربی کسب و کار با ارائه تکنیک‌های موثر اقدام به کنترل آنها می‌کند و این هیجان را در مسیر توسعه و پیشرفتشان هدایت می کند.

اعتماد به نفس: مربیان کسب و کار با تشویق‌های موثر خود برای ارتقای اعتماد به نفس شاگردان خود تلاش می‌کنند. آن‌ها به طور موشکافانه به دنبال نقاط قوت معماران در جایگاه مراجعه کننده می‌گردند تا با تشویق‌های خود آن‌ها را مصمم‌تر کنند.

مهارت‌های سخت

برنامه‌ریزی و تعیین استراتژی: بیزینس کوچینگ به عنوان راهی ایده‌آل جهت طراحی استراتژی به شمار می‌رود.ما  همواره با برگزاری جلسات کوچینگ در تلاش برای دستیابی به استراتژی‌های موثر و درخشان هستیم.

مهارت‌های تحلیلی: کوچینگ کسب‌ و کار می‌تواند شکاف‌های موجود در مهارت‌های تحلیل داده‌های معمار در جایگاه مراجعه کننده را پر کند و در عین حال آن‌ها را برای خروج از انزوا به چالش بکشد.

بازاریابی: به عنوان بخشی از پروسه بیزینس کوچینگ با نوید طاهری، ما تمرکزی جدی بر تحقیق در مورد برند و پویایی بازار مشتری می‌کنیم. و این پروسه مارکتینگ و استراتژیهای انجام آن را با کوچی ها در میان می گذاریم.

بیزنس کوچینگ برای معماران